Subsidiewijzer

De overheid heeft verschillende stimuleringsmaatregelen getroffen om te bevorderen dat bepaalde werknemers meer kansen hebben bij het vinden en behouden van werk. Daartoe zijn er verschillende mogelijkheden voor subsidies en/of lagere loonkosten.

Lage inkomensvoordeel (LIV)

Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers (tot de pensioenleeftijd) in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. Het recht op én de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Duur: onbepaalde tijd

Hoogte:

  • bij een uurloon tussen € 9,66 en € 10,63 is het voordeel € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2.000 per jaar
  • bij een uurloon tussen € 10,64 en € 12,08 is het voordeel € 0,51 per verloond uur met een maximum van € 1.000 per jaar

Jeugd Inkomensvoordeel (jeugd LiV)

Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers omdat het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar per 1 juli 2017 is verhoogd. Werknemers van 22 jaar en ouder hebben recht op het minimumloon. Zij vallen niet onder het jeugd-LIV maar onder het LIV. Het recht op en de hoogte van het jeugd-LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het jeugd-LIV wordt berekend. Het vaststellen van deze tegemoetkoming start in 2019.

Voorwaarden: uw werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen, is op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar en heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd.

Duur: Tot 22 jarige leeftijd

Hoogte op 31-12-2017:

  • 18 jarige € 0,23 per verloond uur met een maximum van € 478,40 per jaar
  • 19 jarige € 0,28 per verloond uur met een maximum van € 582,40 per jaar
  • 20 jarige € 1,02 per verloond uur met een maximum van € 2.121,60 per jaar
  • 21 jarige € 1,58 per verloond uur met een maximum van € 3.286,40 per jaar

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.

Oudere werknemers en arbeidsbeperkten

Duur: maximaal 3 jaar

Hoogte: € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar

 

Wajong/Banenafspraak en scholingsbelemmerden

Duur: maximaal 3 jaar

Hoogte: € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per jaarNo Risk Polis (art. 29B ZW)

No Risk Polis

De no-risk polis beperkt de kosten van arbeidsongeschiktheid:

  • De werkgever wordt deels gecompenseerd voor de kosten van loondoorbetaling door middel van een Ziektewetuitkering
  • Als werknemer instroomt in de Ziektewet heeft dit geen gevolgen voor de premie ZW-flex
  • Als werknemer instroomt in de WGA heeft dit geen gevolgen voor de WGA premie. Een eigen risico drager hoeft de WGA uitkering niet te betalen

Arbeidsgehandicapten

Doelgroep: uitkeringsgerechtigden van de WAO, WAZ en WIA die binnen 5  jaar (her-)beoordeling werk hervatten.

Duur: eerste 5 jaar van het dienstverband

Hoogte: Vergoeding loon tijdens ziekte op basis van SV-loon

Wajong/Banenafspraak

Doelgroep: uitkeringsgerechtigden die opgenomen zijn in het doelgroepregister banenafspraak

Duur: tot aan het pensioen

Hoogte: Vergoeding loon tijdens ziekte op basis van SV-loon

 Compensatieregeling ouderen

De compensatieregeling oudere werknemers biedt na 13 weken ziekte een ziektewetuitkering voor werknemers die voor 8-7-1954 zijn geboren, langer dan

52 weken een WW uitkering kregen en vanuit de WW in dienst zijn getreden.

Duur: eerste 5 jaar van het dienstverband

Hoogte: Vergoeding loon tijdens ziekte op basis van SV-loon